ADR Landendocumentatie België

Voertuigen die gevaarlijke stoffen vervoeren en voorzien zijn van oranje borden moeten, behalve in geval van noodzaak, gebruik maken van de autosnelwegen.

1. Verkeersborden

C24B: 
Verbod voor goederen in colli of als voorwerpen in hoeveelheden die niet zijn vrijgesteld door 1.1.3 van het ADR:

 • Voor klasse 1
 • Voor klasse 4.1D of DT of met UN-nummer 2956, 3221 tot en met 3242 en 3251
 • Voor klasse 4.2
 • Voor klasse 5.2

Verbod voor goederen in tanks of losgestort, indien op het voertuig volgens Bijlage 2 van Hét ADR-Boek 2009-2011 ten minste een etiket 2.1, 3, 4.1, 4.2, 4.3, 5.1 of 5.2 moet worden aangebracht.

C24C: 

 • De goederen van klasse 3, 4.1, 4.2, 5.1, 5.2, 6.1, 6.2, 8 en 9, ongeacht de vervoerswijze, doch niet in hoeveelheden vrijgesteld door 1.1.3 van het ADR
 • De goederen van klasse 7: UN 2912, 2913, 2919, 2977, 2978, 3321, 3322, 3324, 3325, 3326, 3327, 3328, 3329, 3330, 3331 en 3333, de niet-splijtstoffen van de nucleaire brandstofcyclus en de radioactieve afvalstoffen.
 • De goederen, vervoerd in tanks

Opmerking:

Bij de plaatsing van de borden wordt rekening gehouden met de werkelijke toestand ter plaatse, en in voorkomend geval zal de signalisatie worden aangevuld met een toelating tot gebruik voor "plaatselijk verkeer", ofwel een beperkende maatregel (bediening voor samenwonenden en/of leveranciers). In sommige gevallen zal een vermelding "behoudens vergunning" kunnen worden voorzien. Er kunnen tevens omleidingsroutes gesignaliseerd worden. De bewegwijzering zal in dit geval worden aangevuld met het symbool van het betrokken verkeersbord C24.


2. Tunnels

De volgende tunnelbeperkingen zijn van kracht:

Stad Tunnel Tunnel-
categorie
Antwerpen Kennedytunnel D
Antwerpen Waaslandtunnel E
Kasterlee N19 Hoge Mouwtunnel E
Gent Zelzatetunnel C
Leuven De Bond E
Brussel Vierarmen E
Brugge Tunnel onder 't Zand E
Luik Tunnel van Cointe D
Brussel De tunnels op de kleine ring E
Brussel De tunnel onder de Van Praetbrug E
Brussel NAVO tunnel E


3. Liefkenshoektunnel (TOL)

Alle vervoer van ADR-producten door de Liefkenshoektunnel is toegelaten. Transporten die aan een vergunning en een opgelegde reisweg onderworpen zijn (vergunningsplichtige stoffen van klasse 1 en klasse 7), dienen te geschieden onder begeleiding.


4. Vervoer van goederen van klasse 1

Voor het vervoer van ontplofbare stoffen of voorwerpen van klasse 1 geldt, naast de voorschriften van het ADR, het Algemeen Reglement op de Springstoffen (ARS).

Het fabriceren, opslaan, onder zich houden, verkopen en gebruiken van springstoffen in België kan enkel mits een vergunning afgeleverd door:

 • Federale Overheidsdienst Economie, KMO, Middenstand en Energie
  Algemene Directie Kwaliteit en Veiligheid
  Dienst der Springstoffen
  Gebouw North Gate III
  Koning Albert II-laan 16
  B-1000 Brussel
  Tel.: 0032/2.277.81.96
  Fax: 0032/2.277.54.14
  Email: explo@economie.fgov.be

Onder explosieven wordt verstaan:

 • Klasse 1:
  - ontplofbare stoffen of daarmee geladen voorwerpen
  - ontvlammingsmiddelen
  - pyrotechnische stoffen
  - enz.
 • Klasse 3:
  - Brandbare vloeistoffen met classificatiecode D
 • Klasse 4.1:
  - Brandbare vaste stoffen met classificatiecode D of DT
 • Klasse 5.1:
  - ammoniumnitraat van UN 3375
 • Klasse 9:
  - UN 3268

Uitzonderingen

 • Vuurwerk
 • Veiligheidsmunitie

4.1 Aanvraag


De aanvraag van de vergunning moet minimum acht dagen voor het geplande transport bij deze dienst ingediend worden.
In de aanvraag dient vermeld te worden:

 • De aard en hoeveelheid die in één keer vervoerd zullen worden;
 • De vervoerswijze;
 • De plaats van vertrek of van binnenkomst in België;
 • De bestemming. Indien dit in België is, moeten ook de magazijnen waar de producten opgeslagen zullen worden, vermeld worden. Deze opslagplaatsen moeten ook over een vergunning beschikken. In dit geval dient voor het spektakelvuurwerk een kopie van de vrachtbrief ten minste 2 jaar te worden bijgehouden in de opslagplaats van de leverancier.

De vergunningen worden verstrekt aan fysieke of rechtspersonen die hun verblijfplaats of zetel in België hebben. Buitenlanders dienen een aansprakelijke vertegenwoordiger aan te stellen met verblijfplaats in België. De aanduiding van deze persoon moet bij Ministrieel Besluit goedgekeurd worden. In deze vergunning wordt de te volgen reisweg vastgelegd, en de hoeveelheid gevaarlijke goederen die over de weg mag vervoerd worden.

4.2 Eisen gesteld aan de bemanning


Ook al verplicht het ADR dit niet, toch moeten bij het vervoer van springstoffen over de weg in België in vele gevallen twee personen van minstens 21 jaar aanwezig zijn in het voertuig. Eén van hen moet een beëdigd begeleider zijn.

De verplichting hangt af van de categorie en van de hoeveelheid springstoffen, en is terug te vinden in het Algemeen Reglement op de Springstoffen.

4.3 Rijgedrag


Bij het doorkruisen van woonkernen moeten de chauffeurs de aanwijzingen van de lokale politie volgen.

De snelheid van transporteenheden die met oranje borden moeten uitgerust zijn overeenkomstig de bepalingen van het ADR, is beperkt als volgt:

 • Op gewone wegen: 70 km/uur
 • Op autosnelwegen: 85 km/uur
 • In de agglomeraties: 40 km/uur

Tijdens het laden en het lossen mag de motor niet draaien.

Indien het transport een verlengde halte ondergaat in geval van overmacht, dan moet de chauffeur de lokale politie verwittigen.


5. Vervoer van radioactieve stoffen

Voor het vervoer van radioactieve stoffen van klasse 7 gelden, buiten de voorschriften van het ADR, een aantal aanvullende eisen.

5.1 Algemeen


Voor het vervoer van radioactieve stoffen is een voorafgaande vergunning vereist van de dienst Vergunningen invoer en vervoer bij het Federaal Agentschap voor Nucleaire Controle. Deze vergunning kan zowel algemeen (voor een vervoerder die regelmatig dergelijke transporten doet), particulier (voor occasioneel vervoer) als bijzonder zijn.

 • Federaal Agentschap voor Nucleaire Controle (FANC)
  Dienst Vergunningen Invoer en Vervoer
  Ravensteinstraat 36
  B-1000 Brussel
  Tel.: 0032/2.289.21.11
  Fax: 0032/2.289.21.12
  Email: info@fanc.fgov.be

Uitzondering

 • Radioactieve stoffen in uitgezonderde colli zijn onbeperkt vrijgesteld.

5.2 Aanvraag van de vergunning


Een algemene of bijzondere vergunning moet minstens één maand voorafgaand aan het transport bij de FANC aangevraagd worden. Een particuliere vergunning moet slechts acht dagen op voorhand aangevraagd worden.

Volgende elementen moeten in de aanvraag vermeld staan:

 • Naam, voornamen, functie en woonplaats van de aanvrager, de firmanaam, de maatschappelijke zetel, de namen en voornamen van de bestuurders en de zaakvoerders van het bedrijf.
 • De aard van de aangevraagde vergunning:

  • Algemene vergunning
  • Particuliere vergunning
  • Bijzondere vergunning
 • De aard van de transporten, de bestemming, eventueel de voorziene datum of frequentie, de gebruikte voertuigen.
 • De kenmerken van de vervoerde radioactieve substanties:

  • Hoeveelheid.
  • Fysische of chemische toestand.
  • Verzegeld of niet verzegeld.
  • Conditionering.
  • Aard en intensiteit van de straling.
 • De colli:

  • Aantal
  • Aard van de binnen- of buitenverpakking.
  • Gewicht en afmetingen.
  • Weerstand tegen vuur, schokken, water, temperatuurschommelingen.
  • Inwendige druk.
  • Merken en etikettering.
 • De voertuigen:

  • Stuwen van de lading.
  • Afschermingsvoorzieningen.
  • Signalisatie.
  • Voorziene maatregelen in geval van ongevallen.
 • De voorzorgsmaatregelen met betrekking tot de goederenbehandeling en bewaring.
 • De kwalificatie van de chauffeur en de begeleider en hun kennis van maatregelen te nemen bij ongeval.
 • De aanstelling van personen belast met de fysische controle.
 • De aanstelling van een persoon belast met het toezicht op de chauffeur(s), de naleving op de wettelijke en reglementaire verplichtingen, evenals de bijzondere voorwaarden eventueel opgelegd in de vergunning.
 • De verzekeringen afgesloten voor ongevallen te wijten aan de aard van de vervoerde goederen.
 • Voor buitenlandse vervoerders:

  • Verklaring van de autoriteiten van het land van verzending, waarin de juistheid van de meegedeelde gegevens geattesteerd worden

5.3 Maandelijkse inlichtingen


De vervoerder, houder van een algemene vergunning, deelt maandelijks aan het FANC het vervoer mee van radioactieve stoffen, tijdens de afgelopen maand gedaan.

Deze opgave vermeldt de datum van de leveringen en de adressen van de bestemmelingen, de aard en de hoeveelheid van de vervoerde stoffen, de genomen voorzorgsmaatregelen en de eventuele tijdens het vervoer voorgevallen incidenten. Deze opgave wordt gedaan op een formulier waarvan het model wordt vastgesteld door het FANC, en op eenvoudige aanvraag kan worden bekomen.

5.4 Informatie in geval van gevaar


Indien tijdens het vervoer van radioactieve stoffen blijkt dat een gevaar de veiligheid van de bevolking bedreigt, moet de aangestelde voor het vervoer van radioactieve stoffen onmiddellijk het coördinatie- en crisiscentrum van de regering en het territoriaal bevoegd eenvormig oproepstelsel 112 verwittigen. Deze centra verwittigen zo snel mogelijk het FANC. 

Deze verwittiging ontslaat er de vervoerder niet van onmiddellijk de beschermingsmaatregelen te treffen die de omstandigheden vereisten.


6. Vervoer van gassen

Voor de gassen van klasse 2, wanneer het de voorschriften aangaande de houders betreft:

 • Federale Overheidsdienst Werkgelegenheid, Arbeid en Sociaal Overleg
  Algemene Directie Toezicht op het Welzijn op het Werk
  Ernest Blerotstraat 1
  B-1070 Brussel
  Tel.: 0032/2.233.45.11
  Fax: 0032/2.233.42.31
  Email: tww@werk.belgie.be


7. Alle andere gevaarlijke stoffen

Voor alle andere gevaarlijke stoffen:

 • Federale Overheidsdienst Mobiliteit en Vervoer
  Vervoer te Land
  Directie Intermodaliteit
  Dienst Vervoer van Gevaarlijke Goederen (ADR)
  City Atrium
  Vooruitgangstraat 56
  B-1210 Brussel
  Tel.: 0032/277.31.11
  Fax: 0032/277.40.05


8. Noodnummer

 • Europees noodnummer: 112
 • Antigifcentrum: 0032/70.245.245
 • Pechdiensten:
  • Touring: 0032/70.344.777
  • VTB-VAB: 0032/70.344.666


9. Taal

 • Nederlands
 • Frans
 • Duits
De ADR Landen

De meeste Europese landen die het ADR hebben ondertekend, hebben dit internationale reglement bijna integraal overgenomen voor het binnenlandse vervoer van gevaarlijke stoffen over de weg.
Toch hebben de meeste landen nog een aantal specifieke verkeersreglementen, verplichtingen, beperkingen, et cecetra toegevoegd aan hun nationale ADR bepalingen.
Hieronder vindt u een overzicht van deze specifieke reglementeringen per land en/of de adresgegevens van de betrokken autoriteit.

Landenoverzicht© Jolmers Veiligheid & Advies 05-2024 | Jolmers Advies BV | ADR e-learning | ADR webshop | Sitemap