ADR Wiki

Ongevallen en incidenten met ADR

Als er zich een Ongevallen en incidenten voordoet meldt de chauffeur dat onmiddellijk via het alarmnummer, zoals 112. ​​Bij een incident moet altijd de Inspectiedienst Leefomgeving en Transport (ILT) onverwijld geïnformeerd worden, dit moet via 088 489 00 00. Hierna kunt u bij de ILT het meldformulier invullen.

Het best is om deze melding door de veiligheidsadviseur van uw onderneming te laten doen. Meer informatie en contactgegevens van ILT zijn te vinden op: www.ilent.nl/melden Het niet melden van een incident wordt gezien als een economisch delict.

Uitrusting

In het ADR is opgenomen dat in het voertuig Schriftelijke instructies aanwezig moeten zijn. Hierop staat dat de volgende uitrusting in het voertuig aanwezig moet zijn:

 • Een wielkeg/stopblok, van een grootte die past bij de maximale massa van het voertuig en de diameter van het wiel;
 • Twee zelfstandig staande waarschuwingssignalen (pylonen, gevaren driehoeken of pechlampen;
 • Een vloeistof om de ogen te spoelen (oogspoelfles) (niet bij 1.4, 1.5, 1.6, 2.1, 2.2 en 2.3).

Voor elk bemanningslid moeten de volgende atributen aanwezig zijn:

 • Een waarschuwingsvest;
 • Een draagbaar verlichtingsapparaat;
 • Beschermende handschoenen;
 • Oogbescherming.

Aanvullend moet er, afhankelijk van de etiketnummers van de te vervoeren gevaarlijke stoffen, de volgende zaken zijn:

 • Bij de etiketnummers 2.3 (giftig gas) of 6.1 (giftige stoffen): een vluchtmasker voor noodgevallen voor alle leden van de bemanning;

En bij de etiketnummers 3, 4.1, 4.3, 8 en 9:

 • Een schop;
 • Rioolafdichting;
 • Een opvangreservoir

Brandblussers

De hoeveelheid brandblusmiddelen staat hieronder aangegeven in een schema. Brandblusser moeten geschikt zijn voor de brandbaarheidsklasse A, B en C (poederblusser). Brandblussers moeten zijn verzegeld en de datum van herkeuring mag niet zijn overschreden.

Maximale totale toegestane massa voertuig Minimum aantal aanwezige blussers Minimale totale hoeveelheid blusmiddel Minimale capaciteit cabine blusser Minimale capaciteit tweede blusser
≤ 3,5 ton 2 4 kg 2 kg 2 kg
>3,5 ton ≤ 7,5 ton 2 8 kg 2 kg 6 kg
> 7,5 ton 2 12 kg 2 kg 6 kg
< 1.1.3.6 (1000 p) 1 2 kg 2kg -

Schriftelijke Instructies

Bij al het vervoer van gevaarlijke stoffen boven de vrijstellingen moeten de schriftelijke instructies worden meegevoerd in de cabine van het voertuig. De schriftelijke instructies bestaan uit vier (4) pagina's en moeten door de vervoerder worden verstrekt in een taal die de leden van de bemanning kunnen lezen en kunnen begrijpen.

De meest recente schriftelijke instructies kunt u HIER, in verschillende talen, downloaden.

Vervoersdocument

Bij al het vervoer van gevaarlijke stoffen dient een vervoersdocument aanwezig te zijn. De (minimale) inhoud en de volgorde van de gegevens hierop zijn vastgesteld. Er moet op een ADR vervoersdocument minimaal de volgende gegevens staan:

 • UN-nummer (vooraf gegeaan door de letters UN)
 • De officiele stofnaam (eventueel aangevuld met „AFVAL„ of „MILIEUGEVAARLIJK“)
 • De klasse (tussen haakjes eventuele bijkomende gevaren)
 • Verpakkingsgroep (I, II, III waar van toepassing)
 • Tunnelcode (tussen haakjes)

UN1238, Methylchloorformiaat, milieugevaarlijk, 6.1 (3,8), I, (C/D)

Verder moet er worden vermeld:

 • Het aantal van de verpakkingen
 • Een omschrijving van de verpakkingen
 • de hoeveelheid (in liters of in kg's)
 • naam en adres van de afzender
 • naam en adres van de ontvanger
ADR CMR vervoersdocument

Leeg, ongereinigd vervoer

Bij het vervoer van lege, ongereinigde verpakkingen, waarin vloeistoffen of gassen hebben gezeten, bevat de verpakking altijd restproduct. Om deze reden moet bij dit vervoer ook een vervoersdocument aanwezig zijn.

Op het vervoersdocument komt te staan het aantal en de omschrijving van de verpakking, met de aanwezige gevaren (etiketten):

12 Lege IBC's, 3(8)’.

Bij het vervoer van lege ongereinigde tanks, tankwagens en tankcontainers moet op het vervoerdocument worden vermeld de omschrijving en de woorden 'laatste lading' en de juiste ADR-omschrijving:

Lege tankauto, laatste lading UN1238, Methylchloorformiaat, milieugevaarlijk, 6.1 (3,8), I, (C/D).

De juiste gegevens voor het invullen van het vervoersdocument kunt u HIER vinden na het invullen van het UN-nummer en de hoeveelheid.

Opleidingen medewerkers ADR

Medewerkers die werken met gevaarlijke stoffen moeten alleen een opleiding hebben gevolgd. Chauffeurs dienen in het bezit te zijn van een ADR certificaat tijdens het vervoer van gevaarlijke stoffen boven de vrijstellingen. Overig, niet rijdens, personeel, moet een passende instructie, of ADR awareness training volgen volgens hoofdstuk 1.3 van het ADR, zodat zij veilig kunnen werken.

Opleiding Vervoer gevaarlijke stoffen

Volgens 8.2.1 van het ADR moet iedere chauffeur die gevaarlijke stoffen vervoert in het bezit zijn van een ADR-vakbekwaamheidscertificaat.

Om te beginnen is er het ADR basiscertificaat, hiermee mag de chauffeur stukgoederen (dozen, IBC's en gasflessen) en losgestorte gevaarlijke stoffen (stoffen zonder verpakkingen) vervoeren. Er zijn op de ADR basiscertificaat drie aanvullingen. Een aanvullende specialisatiecursus is verplicht voor:

Uitgezonderd van het ADR vakbekwaamheidscertificaat zijn chauffeurs die rijden onder ADR 1.1.3.6, de LQ's of met een werkhoeveelheid.

Het ADR certificaat heeft een geldigheidsduur van vijf jaar, men mag reeds één jaar voor de afloopdatum verlengen. Wanneer dit binnen het laatste jaar gebeurd raakt de chauffeur deze tijd niet kwijt maar krijgt een 'nieuw' certifcaat dat maximaal 6 jaar geldig is.

Opleiding Veilig werken met gevaarlijke stoffen

In sectie 8.2.3 van het ADR is de bepaling opgenomen dat personeel dat betrokken is bij het vervoer van gevaarlijke stoffen. Men moet hierbij denken aan heftruckchauffeurs, planners en magazijnpersoneel. Deze opleiding, is ook verplicht voor chauffeurs die altijd onder de 1000-punten vrijstellingsregelingen (1.1.3.6 ADR) of met alleen LQ's. Lees HIER verder.

Klassen en indelingen ADR

Klasse Gevaarseigenschap Onderverdeling Etiket
1 Explosieve stoffen en voorwerpen 1.1 massa explosief
1.2 scherfwerking
1.3 brandgevaar
1.4 beperkt gevaarlijk
1.5 zeer ongevoelig doch massaexplosief
1.6 uiterst ongevoelig, niet massa explosief
2 Gassen 2.1 brandbaar gas
2.2 niet brandbaar, niet giftig gas
2.3 giftig gas
3 Brandbare vloeistoffen  
4.1 Brandbare vaste stoffen  
4.2 Voor zelfontbranding vatbare stoffen  
4.3 Stoffen die in contact met water brandbare gassen ontwikkelen  
5.1 Oxiderende (brandbevorderende) stoffen  
5.2 Organische Peroxiden  
6.1 Giftige stoffen  
6.2 Besmettelijke sttoffen  
7 Radioactieve stoffen  
8 Bijtende stoffen  
9 Overige gevaarlijke stoffen en voorwerpen - Overige gevaarlijke stoffen en voorwerpen
- Lithium-Ion batterijen
 
  Verhoogde temperatuur  
  Milieugevaarlijk  
LQ Gelimiteerde hoeveelheden  
EQ Uitgezonderde hoeveelheden  

ADR landen en verdragsstaten

De ADR Landen

De meeste Europese landen die het ADR hebben ondertekend, hebben dit internationale reglement bijna integraal overgenomen voor het binnenlandse vervoer van gevaarlijke stoffen over de weg.
Toch hebben de meeste landen nog een aantal specifieke verkeersreglementen, verplichtingen, beperkingen, et cecetra toegevoegd aan hun nationale ADR bepalingen.
Hieronder vindt u een overzicht van deze specifieke reglementeringen per land en/of de adresgegevens van de betrokken autoriteit.

Landenoverzicht


© Jolmers Veiligheid & Advies 07-2024 | Jolmers Advies BV | ADR e-learning | ADR webshop | Sitemap